شورای اسلامی شهر

ریاست شورا

احمد وطن دوست

نایب رئیس شورا

علی محمد اله یاری

عضو شورا

نادر سلیمانی

عضو شورا

محمد امانی

عضو شورا

سید مهدی وقفی

عضو شورا

رامین مصطفوی

عضو شورا

مهسا رمضانپور

  • آدرس: خیابان مطهری،باغ ملی
  • تلفن تماس : 52239080-051
  • ایمیل :
  • فکس :
  • وب سایت شورای شهر :